Kaika no Toki - T Newfields Yori no Shi to E to Taiwa (Yoshida Noriko Yaku)