Kami no Kaina ni: T Nyuufiiruusu yori no Shi to E to Taiwa (Kamiya Takayo + Yoshida Noriko Yaku)