Fureai - T Nyuufiiruuzu Yori no Shi to E to Taiwa (Noriko Yoshida Yaku)