#87261d
Kagayaki no Youkan - T Nyuufiiruuzu Yori no Shi to E (Yoshida Noriko Yaku)