Eko Shinjou - T Nyuufiiruuzu Yori no Taiwa
Eko Shinjou - T Nyuufiiruuzu Yori no E to Shi (Yoshida Noriko Yaku)