ระบบนิเวศน์ ความเชื่อ :

การร้องอุทธรณ์สำหรับเรื่องราวความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Lôhk rón - Ngān ṣ̄ilpa doy T Newfields
ดาวเคราะห์ดวงนี้มิได้แต่เป็นที่พักอาศัยจำเพาะแต่แค่มนุษย์เท่านั้น

มหาสมุทรเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยต่อสัตว์น้ำพืชนํ้า
มิได้เป็นที่ทิ้งขวางขยะ หรือห้องส้วม

ไพรพนาเป็นระบบนิเวศน์อันล้ำค่า
มิใช่ไรงงานผลิตประดิษฐ์กระดาษ

อากาศเป็นแหล่งพลังงานอันทรงค่า
มิใช่ที่ปล่อยควันพิษตามชอบใจ

มนุษย์เราเป็นเพียงผู้หยิบยืมทรัพยากรเท่านั้น
มิใช่เจ้าของดาวเคราะห์นี้แต่อย่างใด

จงจดจำเอาไว้
เราควรจะเดินอย่างนุ่มนวนบนดาวเคราะห์นี้ไหมนะ?