Chinmoku e no kaiki: T Newfields no E to Shi (Yoshida Noriko Yaku)