Dai-3-ji Sekai Taisen - Nyuufiiruzu Yori no E to Shi (Yoshida Noriko Yaku)