Ai Suru Toki - T Nyuufiiruuzu Yori no Taiwa  (Tsuchiya Melissa Yaku)
Ai Suru Toki - T Nyuufiiruuzu Yori no Shi (Tsuchiya Melissa Yaku)
Ai Suru Toki - T Nyuufiiruuzu Yori no Taiwa (Tsuchiya Melissa Yaku)