Ishii no Chikara - T Nyuufiiruuzu Yori no E
Ishii no Chikara