Itsu no Hi ka - Nyuufiiruzu Yori no E to Shi (Kamiya Takayo & Yoshida Noriko Yaku)